Anmeldelse af dødsfaldet
En dødsboskiftesag oprettes i Skifteretten, når Skifteretten modtager dødsanmeldelsen.
Dødsanmeldelsen udfyldes hos bedemanden eller præsten, som sørger for at dødsanmeldelsen sendes til Skifteretten.
Der går ca. 1 uge fra dødsfaldet før Skifteretten modtager dødsanmeldelsen og hermed kan oprette en dødsboskiftesag.
Når dødsboskiftesagen er oprettet, skal der tages stilling til, hvilken måde boet skal behandles på.

Begravelsen/bisættelsen
Hvis du bestiller en bisættelse/begravelse, er det som udgangspunkt dig, der skal betale for den. Bedemanden kan kun sende regningen til den, som har bestilt bisættelsen/begravelsen.
Bedemanden vejleder de pårørende om, hvem der hæfter.
Ingen har pligt til at bestille en bisættelse/begravelse heller ikke ægtefællen.
Hvis ingen vil stå for bisættelsen/begravelsen, skal kommunen gøre det. Det står i Begravelsesloven § 5.

Download brochure fra skifteretten her

Eller læs nærmere her på Skifterettens hjemmeside

Betalingsbetingelse
Faktura på bisættelsen/begravelsen mailes få dage efter handlingen er afholdt, hvis dette ikke er muligt, sendes faktura i papirform med DAO.
Med den fremsendte faktura vedhæftes/vedlægges kopi af dødsattest, udlæg for blomster, annoncer, fremstilling af salmeblade og evt. opbevaring, så man kan se at det aftalte også er det, som er faktureret.
Betalingsfrist er netto 10 dage fra fakturadato.

Betalingen kan ske med 
- Bankoverførsel
- Girokort
- MobilePay - 26828328
- Kontant betaling - Desværre kun sedler samt fakturabeløb
  skal venligst rundes op til nærmeste seddel
  Ved kontant betaling pålægges gebyr på kr. 50,-

Efter sidste rettidige betalingsdato beregnes statens morarente som p.t. er 0,683 % pr. påbegyndt måned og dertil kommer et administrationsgebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.

Ved manglende betaling udsendes 2 rykkerskrivelser med hver 10 dages betalingsfrist fra Din Bedemand BJ ApS.
Hvis betalingen ikke er sket efter disse rykkerskrivelser sendes sagen til RKI som udsender 3. og sidste rykkerskrivelse.
Hvis betaling stadig ikke er sket efter sidste rykkerskrivelse sendes betalingskravet til Fogedretten.

OBS:
Udgifterne på kirkegård, stenhugger og mindesamvær SKAL ordnes og betales direkte af bestiller/anmelder og ikke af Din Bedemand BJ ApS, da dette er en handel direkte mellem bestiller/anmelder og kirkegård, stenhugger og beværtning.
Hvis afdøde har et indestående i sin bank og selvom konto er spærret af Skifteretten, vil banken i de fleste tilfælde betale fakturaen, som vedrører begravelsen/bisættelsen, såfremt disse udgifter ligger inden for rimelighedens grænser.

Inden boet udleveres – hvad må arvingerne?
Indtil Skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, gælder følgende:
Enhver, der er i besiddelse af afdødes aktiver, har pligt til at opbevare disse på betryggende måde, jf. Dødsboskifteloven § 8.
Arvingerne må ikke dele afdødes penge, indbo eller andet.
Arvingerne må ikke gå ind i afdødes bolig, medmindre arvingerne bor på samme adresse eller Skifteretten undtagelsesvist har givet tilladelse hertil. Hvis Skifteretten skal give tilladelse hertil, kræves det som minimum, at arvingerne er enige herom. Hvis afdøde boede på et plejehjem, kan plejehjemmet kontaktes for en særskilt aftale om, at boligen kan tømmes og indboet stilles i et aflåst rum.
Regninger skal ikke betales. Hvis afdøde hæftede for gælden alene, har kreditorerne ikke ret til at få deres penge før boet er udleveret, og der er foretaget en prøvelse af de anmeldte krav. Se under proklama.
Hvis der fjernes genstande fra boet uden Skifterettens samtykke, kan forholdet politianmeldes.
Hvis der opstår problemer inden udleveringen af boet, bør arvingerne kontakte Skifteretten herom.

Sagsbehandling i Skifteretten
Skifteretten skriver til pågældende, der står som kontaktperson på dødsanmeldelsen (bestiller af begravelsen). Brevet sendes umiddelbart efter modtagelse af dødsanmeldelsen. I brevet beder Skifteretten boets kontaktperson om, at rette henvendelse til Skifteretten med henblik på afholdelse af telefonmøde.
I telefonmødet vejleder Skifteretten om, hvordan boet kan behandles. Når boets kontaktperson ringer, er det derfor vigtigt, at vedkommende kender afdødes familie- og formueforhold. Skifteretten har typisk først alle oplysninger 2-3 uger efter dødsfaldet.
Arvinger kan også kontakte en advokat, der kan yde rådgivning og hjælpe arvingerne med boets behandling. Advokatens honorar betales som udgangspunkt af boet. Det er vigtigt, at boets kontaktperson giver Skifteretten besked om, hvilken advokat der er valgt til at behandle boet.
Kontaktpersonen har ansvaret for at orientere de øvrige arvinger.

Skifteretsattest
Når der er taget stilling til, hvordan boet skal behandles, udsteder Skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at de der har overtaget boet, har ret til at disponere over afdødes formue.
Den første skifteretsattest er gratis.
En ny skifteretsattest kan udstedes mod en retsafgift på 175 kr.

Behandlingsformer
Et dødsbo kan behandles på flere forskellige måder. Behandlingsmåden afhænger af hvilke arvinger, der er i boet samt størrelsen af boets formue.

Et dødsbo kan behandles på følgende måder:
- Boudlæg
- Ægtefælleudlæg
- Uskiftet bo
- Privat skifte
- Forenklet privat skifte
- Bobestyrer
- Proklama

I alle andre boer end boudlæg, skal der indrykkes et proklama i Statstidende.
Proklama er en meddelelse om, at alle der har et krav i boet, skal anmelde kravet inden 8 uger.
Kreditorernes anmeldelse skal ske skriftligt, og angive kreditors krav samt evt. renter og omkostninger.
Anmeldes et krav ikke inden fristen, vil kreditors ret til at få kravet dækket i boet bortfalde. Der er imidlertid nogle undtagelser hertil, som f.eks. krav, der er sikret ved pant samt visse krav på skatter og afgifter.Yderligere info kan læses på www.domstol.dk

Jeg tilbyder:

 • Altid aftalt pris inden start
 • Hjemmebesøg
 • Rådgivning
 • Søger begravelseshjælp
 • Udfylder alle papirer
 • Bisættelser
 • Begravelser
 • Kister
 • Kistepynt
 • Urner
 • Kontakt til præsten
 • Kontakt til kirke
 • Dødsannoncer
 • Rustvognskørsel

 

Dækker bl.a.

 

Betalingsmåder:

 • Bankoverførsel
 • Girokort
 • MobilePay